Mã nguồn mở mọi điều

Pattern number within this pattern set: 
127
John Thomas
IBM Research Hawthorne
Verbiage for pattern card: 

Lợi nhuận cao cho các công ty có thể có nghĩa là lợi ích cho người tiêu dùng thấp, công nhân và môi trường. Trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xuất bản học thuật và sự phát triển của tài liệu giáo dục và các phần mềm, một "nguồn mở" quá trình có thể là một thay thế hiệu quả. Mã nguồn mở mọi điều có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu mà các chi phí xã hội và môi trường của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường theo định hướng giá trị hơn lợi ích.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Ligeti Stratos