Patterns

Title Pattern Text
איטיליגנציה אזרחית
Douglas Schuler

אינטליגנציה אזרחית מתארת כיצד קבוצות של אנשים מצליחות להתמודד עם מטרות אזרחיות בעזרת אמצעים אזרחיים. זה שואל את השאלה הקריטית: האם החברה חכמה מספיק כדי לעמוד באתגרים שעומדים בפניה? איטיליגנציה אזרחית דורשת למידה והוראה. היא גם מבקשת מטה-קוגניציה (הכרה כללית) — חשיבה ושיפור אופן החשיבה והפעולה יחדיו.

נחלת הכלל
David Bollier

הגנום האנושי, זרעים ומי תהום חייבים להשתייך לכולם — לא לתאגידים. הספרייה הציבורית, הגינה הקהילתית, שוק האיכר, ואדמה חכורה, הינם נחלות כלל מקומיות מוכרות ויעילות ביותר. מגזר נחלת הכלל המתעורר מספק הטבות שתאגידים לא יכולים לספק, כמו למשל מערכת כלכלית בריאה, יטחון כלכלי, קהילות חזקות יותר ותרבות השתתפותית