Thông tin Y tế dương

Pattern number within this pattern set: 
74
Jenny Epstein
Verbiage for pattern card: 

Thông tin y tế ở các nước phát triển thường mô tả sức khỏe về mặt cảnh giác chống lại bên ngoài lực lượng, không kiểm soát được. Điều này thúc đẩy sự mất lòng tin và sự phụ thuộc vào một hệ thống công nghệ cao, y tế hàng hóa. Tích cực thông tin y tế được xây dựng trên thực tế là những người vốn đã khỏe mạnh. Nó củng cố niềm tin vào khả năng của cơ thể để tự chữa bệnh, một khi một con đường lành mạnh đã được chụp.

Pattern status: 
Released