Cộng đồng điều tra

Pattern number within this pattern set: 
122
Ann Bishop
University of Illinois at Urbana-Champaign
Bertram (Chip) Bruce
University of Illinois at Urbana-Champaign
Verbiage for pattern card: 

Cộng đồng phải đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, môi trường bền vững, và trật tự xã hội. Nhưng bất kể những khó khăn của những thách thức này, một điều kiện cần thiết để giải quyết chúng là cho cộng đồng để tìm cách cho các thành viên làm việc cùng nhau. Cộng đồng điều tra cung cấp một khuôn khổ lý thuyết và hành động cho người dân để phát triển khả năng chia sẻ và làm việc trên các vấn đề chung một cách thực nghiệm và quan trọng.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Emily Barney