Tổ chức Gương

Pattern number within this pattern set: 
94
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Tổ chức và các tổ chức khác có trách nhiệm về các quyết định quan trọng và phát triển chính sách có thể vi phạm niềm tin của cộng đổng hoặc sử dụng sức mạnh bất hợp pháp. Gương tổ chức là những tổ chức phản ánh hoặc phản ánh các tổ chức khác hoặc thực tại khác. Phản chiếu ngụ ý sao chép - nhưng thường sao chép với những thay đổi được thực hiện cho một hoặc nhiều khía cạnh của bản gốc trong quá trình này.

Pattern status: 
Released