Báo chí công dân

Pattern number within this pattern set: 
91
Lewis A. Friedland
University of Wisconsin-Madison
Hernando Rojas
University of Wisconsin
Verbiage for pattern card: 

Công dân cần thông tin về hệ thống chính trị, kinh tế và văn hóa cấu trúc cuộc sống của họ. Điều này thường được sản xuất bởi các nhà báo - nhưng người dân có thể được làm nhà báo. Vẻ đẹp của báo chí công dân là nó chỉ yêu cầu: (1) Công dân với sự cống hiến, kỹ năng, và truy cập vào mạng, và (2) một khán giả cho những tin tức mà họ sản xuất. Citizen Journalism đại diện cho một cơ hội quan trọng cho việc thực hiện các thay đổi dân chủ.

Pattern status: 
Released