Dịch vụ Hoc Hỏi

Pattern number within this pattern set: 
90
Norman Clark
Appalachian State University
Verbiage for pattern card: 

Trong khi các vấn đề cộng đồng thường không được giải quyết do thiếu nguồn lực, giáo dục đại học thường tập trung vào các khái niệm trừu tượng. Nó có thể bỏ lỡ những vấn đề vô nghĩa đen tất cả xung quanh họ. Dịch vụ học tập kết nối truyền thống học tập và nghiên cứu để dự án thực tế. Trong mối quan hệ với các sinh viên thế giới trực tuyến có thể duy trì các trang web cho các tổ chức phi lợi nhuận, đại diện cơ quan đào tạo để duy trì các trang web riêng của họ, và các thành viên cộng đồng xe lửa để truy cập và đánh giá thông tin trực tuyến.

Pattern status: 
Released