Giá trị thiết kế nhạy cảm

Pattern number within this pattern set: 
87
Batya Friedman
University of Washington
Verbiage for pattern card: 

Giá trị con người cần phải tích cực xem xét trong việc thiết kế và phát triển hệ thống thông tin và truyền thông. Càng ngày, nó là thông qua các hệ thống mà mọi người tham gia vào các hộp thoại, giáo dục con cái của họ, tiếp cận với các nguồn lực và hệ thống công lý, kinh doanh, tham gia vào chính phủ, và thực hiện các hoạt động cần thiết khác. Giá trị thiết kế nhạy cảm cung cấp lý thuyết và phương pháp hạch toán cho các giá trị của con người một cách có nguyên tắc và có hệ thống trong suốt quá trình thiết kế.

Pattern status: 
Released