Thuế giao dịch

Pattern number within this pattern set: 
72
Burl Humana
Verbiage for pattern card: 

Một Thuế giao dịch quốc tế có thể giúp ích toàn cầu bằng cách tăng vốn đáng kể để hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Thiên niên do Liên Hợp Quốc. công nghệ và truyền thông hệ thống mới cũng như Internet làm cho nó có thể để thu thuế hiệu quả và làm cho tránh khó khăn. Sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo có thể được giảm và người nghèo sẽ chịu một gánh nặng thuế nhỏ hơn so với thu nhập của họ.

Pattern status: 
Released