Mở Mạng lưới Hoạt Động và Nghiên cứu

Pattern number within this pattern set: 
45
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Những vấn đề càng trở nên khó hơn, thì càng nhiều – và mhiều xự đa dạng- người cùng nhau làm việc. Trong khi đa dạng là một điều cần thiết và có thể là một nguồn sức mạnh, nó giới thiệu các vấn đề mà có thể xấu đi nếu chúng ta không giải quyết chúng một cách hiệu quả. Chúng ta phải thừa nhận tầm quan trọng của mở Mạng lưới Hoạt Động và Nghiên cứu trong khi giải quyết các vấn đề và xây dựng trên sự khôn ngoan phôi thai.

Pattern status: 
Released