Mạng quốc tế của Truyền Thông Khác

Pattern number within this pattern set: 
43
Dorothy Kidd
Dept. of Media Studies, University of San Francisc
Verbiage for pattern card: 

Một số ít các tập đoàn xuyên quốc gia phương Tây dựa trên kiểm soát hầu hết các chương trình truyền thông. Họ nhấn mạnh giải trí và tin tức chấp nhận cho doanh nghiệp và chính sách ngoại giao phương Tây. Một mạng lưới toàn cầu của các nhà hoạt động truyền thông, những người ủng hộ, và các nhà nghiên cứu đang làm việc để cải cách các phương tiện truyền thông và xây dựng các phương tiện truyền thông khác. Thay thế các dự án phương tiện truyền thông không chỉ phục vụ người dân; họ cũng chứng minh những gì truyền thông dân chủ có thể trông như thế nào.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
March of Indigenous Peoples, Colombia 2008. Tejido (social fabric) of communication was key to mobilization, Victoria Maldonado, Waves of Change