Tăng cường Luật quốc tế

Pattern number within this pattern set: 
42
Richard Falk
Prof. Emeritus Int. Law & Practice, Princeton
Verbiage for pattern card: 

Không có hệ thống đáng tin cậy của quản trị toàn cầu tồn tại chú ý vảp sự tôn trọng và đáp ứng mối quan tâm về trách nhiệm, sự tham gia, và minh bạch. Tuy nhiên, đáng lo ngại, các nhà lãnh đạo chính trị khuynh hướng tới dùng đến chiến tranh là cách để giải quyết xung đột quốc tế. Ngăn chặn điều này trong tương lai sẽ đòi hỏi một tập quán trách nhiệm và sẵn sàng dựa trên các phương tiện hợp tác và bất bạo động để giải quyết xung đột. Tăng cường Luật quốc tế rất quan trọng cho việc di chuyển hướng tới một tương lai ít bạo lực hơn, công bằng hơn, và bền vững hơn cho toàn thể nhân loại.

Pattern status: 
Released