Chuyển đổi kinh tế

Pattern number within this pattern set: 
41
Lloyd Dumas
University of Texas at Dallas
Verbiage for pattern card: 

Tại sao Mỹ chi tiêu quân sự ở các cấp độ chiến tranh lạnh mặc dù thực tế rằng các mối đe dọa của thế kỷ 21 cấp bách nhất đối với an ninh không được giải quyết hiệu quả của lực lượng quân sự? Chuyển đổi kinh tế là quá trình chuyển giao có hiệu quả người dân và các cơ sở từ quân sự hướng tới hoạt động dân sự theo định hướng. Do nhu cầu cấp thiết để chuyển hướng sự chú ý và các nguồn lực của quốc gia để giải quyết những thực tế kinh tế và an ninh của thế kỷ 21, chuyển đổi kinh tế đã bao giờ quan trọng hơn.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Let us Beat Swords into Plowshares, Evgeniy Vuchetich, Wikimedia Commons