Xây dựng cộng đồng Báo chí

Pattern number within this pattern set: 
97
Peter Miller
UMass/Boston
Verbiage for pattern card: 

Làm thế nào để các nhà hoạt động và những người quan tâm trong các phong trào, cộng đồng thực hành có được một cảm giác thực hành tốt nhất, cơ bản triết lý, chiến lược, lãnh đạo, tổ chức và các tổ chức quan trọng, tài nguyên hữu ích và các công cụ, và công việc hiện tại? Phát triển báo chí và truyền thông địa điểm có thể trình bày tin tức, sự kiện, và phát triển chuyên sâu trong một lĩnh vực là điều cần thiết. Và bao gồm các tổ chức và các tổ chức quan trọng có thể giúp cung cấp một bản đồ và hướng dẫn.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Peter Miller