Trường học công dân

Pattern number within this pattern set: 
96
Lewis A. Friedland
University of Wisconsin-Madison
Carmen J. Sirianni
Brandeis University, Dept. of Sociology
Verbiage for pattern card: 

Tìm giải pháp dân chủ lâu dài đến những vấn đề sâu sắc và phức tạp đòi hỏi kỹ năng công dân. Một số được học trong cuộc sống hàng ngày. Những người khác, như cân nhắc, xác định vấn đề, cộng tác trên các dự án, tổ chức, và sự hiểu biết tổ chức công cộng và quy trình không cơ bản. Chúng ta cần trường học công dân trong cộng đồng địa phương và trên Internet, trong đó công dân có thể đến với nhau với nhau và với các học viên có tay nghề và học hỏi lẫn nhau.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Septima Clark Public Charter School