Tài liệu trọng tâm Thảo luận

Pattern number within this pattern set: 
92
Todd Davies
Stanford University
Benjamin Newman
Stanford University
Brendan O'Connor
Stanford University
Verbiage for pattern card: 

Nhóm cần phải suy xét xung quanh văn bản. Phân phối tương tác không đồng bộ cho phép thêm thời gian để suy tư, sửa đổi, và các thông tin tìm kiếm; khả năng thích ứng lịch trình mâu thuẫn; và truy cập dễ dàng hơn, lưu trữ và tìm kiếm tài liệu lưu trữ kỹ thuật số. Các nhóm có thể bàn luận tài liệu như một toàn bộ hoặc một phần của nó. Tài liệu này có thể được cố định hoặc đang phát triển, nhưng các tài liệu nên vẫn còn trung tâm.

Pattern status: 
Released
Aaron Tam
Stanford University