Dịch vụ Cộng đồng trực tuyến Công cụ

Pattern number within this pattern set: 
62
Fiorella De Cindio
University of Milano
Leonardo Sonnante
RCM - Milan Community Network - Italy
Verbiage for pattern card: 

Dịch vụ Cộng đồng trực tuyến Công cụ có chứa một tập hợp các dịch vụ chung mà cộng đồng cần có để duy trì bản thân. Những dịch vụ này bao gồm quản lý người sử dụng; truyền thông và đối thoại; thông tin và xuất bản; nâng cao nhận thức cộng đồng; lịch; tính năng hỗ trợ nhóm làm việc; và giám sát và thống kê. Một động cơ Dịch vụ cộng đồng trực tuyến có thể được tích hợp với những tiêu chuẫn cung cấp các tính năng cho các nhóm cụ thể như các cơ sở giáo dục hoặc thảo luận.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Ambrogio Lorenzetti. Wikimedia Commons