sự giải phóng trong kỹ thuật số

Pattern number within this pattern set: 
60
Gilson Schwartz
Verbiage for pattern card: 

Sự giải phóng trong kỹ thuật số, như trái ngược với bao gồm kỹ thuật số, nhằm tạo thu nhập và phát triển bản sắc chứ không phải là "cầu nối khoảng cách số." Trong khi truy cập vào các mạng kỹ thuật số ngày càng tăng, có ít sự tự tin và kết quả kiểm tra liên quan đến cơ hội việc làm, doanh nghiệp, đoàn kết, và tổ chức xã hội dân sự. Sự giải phóng trong kỹ thuật số đề cập đến khả năng giải phóng của các chính sách và công nghệ.

Pattern status: 
Released