Tài sản bền chặt

Pattern number within this pattern set: 
58
Justin Smith
The Public Sphere Project & St. Mary's University
Verbiage for pattern card: 

Tài sản bền chặt có thể trao quyền cho người dân và cộng đồng để tự túc ngay cả trong những thời điểm khó khăn. các học viên phát triển, các thành viên của cộng đồng, và các cá nhân có ý thức có thể theo đuổi việc mua lại và tính bền vững của tài sản lâu bền. Chính phủ nên phát triển các sáng kiến để cho phép các cá nhân và cộng đồng để có được tài sản lâu bền và bảo vệ những người mà họ đã sở hữu.

Pattern status: 
Released