Công nghệ trung gian

Pattern number within this pattern set: 
57
Justin Smith
The Public Sphere Project & St. Mary's University
Verbiage for pattern card: 

Thường thì mức độ đơn giản của công nghệ có thể đạt được mục đích mong muốn trong một địa điểm cụ thể sẽ là phù hợp nhất. Công nghệ trung gian đặc biệt hữu ích cho các khu vực nông thôn kém phát triển, trong đó thiếu chuyên môn hoặc cơ sở hạ tầng để vận hành và duy trì công nghệ cao. Cộng đồng cần hợp tác với các chuyên gia để vạch ra các nhu cầu, cơ sở hạ tầng và các giải pháp có liên quan văn hóa.

Pattern status: 
Released