Giáo dục Hòa bình

Pattern number within this pattern set: 
56
Helena Meyer-Knapp
The Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Năng lượng dành cho Giáo dục Hòa bình, cho dù trong lớp học lịch sử hoặc thông qua việc phân bổ vốn của chính phủ hoặc các trường đại học, là rất nhỏ. Kể từ khi hòa bình và công lý được đan xen, Giáo dục Hòa bình đòi hỏi mà mọi người cũng biết về việc đạt được công lý. Trường học có thể dạy kỹ năng đàm phán và tôn trọng sự đồng cảm đối với những quan điểm khác nhau, sử dụng trong lớp mô phỏng, nhà hát, và các phương pháp học hành khác.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
From Hiroshima to Peace, Seattle, August 6, 2012. Photograph by Douglas Schuler. CC BY-SA 3.0