Bản địa truyền thông

Pattern number within this pattern set: 
55
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Miguel Angel Pérez Alvarez
Colegio de Pedagogía, UNAM
Verbiage for pattern card: 

Thiếu sự tham gia và ảnh hưởng bởi các cộng đồng bản địa trong kết quả sản xuất phương tiện truyền thông trong giảm tính đa dạng của các ý tưởng và quan điểm. Điều này có thể dẫn đến thiếu sự tham gia chính trị và kiến thức về quyền lợi. Nó làm giảm cơ hội tham gia vào chính trị hoặc để đảm nhận trách nhiệm trong chính phủ. Người dân bản địa đang bị từ chối giọng nói của họ sẽ cảm thấy khó khăn để chống lại sự áp bức, làm việc với các đồng minh, hoặc duy trì văn hóa của họ.

Pattern status: 
Released