Trang web chung Trợ giúp y tế

Pattern number within this pattern set: 
54
Andy Dearden
Sheffield Hallam University
Patricia Radin
Formerly, California State University-Hayward
Verbiage for pattern card: 

Những người mắc bệnh mãn tính cần thông tin và sự hỗ trợ của những người khác chia sẻ vấn đề của họ. Một cộng đồng web có thể là một nguồn sức mạnh của trí tuệ tập thể, thoải mái, trí tuệ, tình bạn và hỗ trợ vật chất. Niềm tin phải được xây dựng trong giai đoạn thông qua truyền thông, bảo mật, và lập kế hoạch. Hơn nữa, các tổ chức và cộng đồng chính nó nên làm việc cùng nhau để xây dựng "lòng tin dày" thông qua các hoạt động hợp tác.

Pattern status: 
Released