Nghị Trực tuyến

Pattern number within this pattern set: 
52
Matt Powell
The Evergreen State College
Douglas Schuler
Verbiage for pattern card: 

Mọi người cân nhắc trong nhóm này thường cản bởi xung đột cá nhân và sự ganh đua. Ngoài ra, không có cấu trúc, các cuộc thảo luận có thể trở thành ngẫu nhiên và lan man, hoặc bị chi phối bởi các cá nhân mạnh mẽ. Để khắc phục những vấn đề này, các quy tắc hệ thống đã được tạo ra để tạo điều kiện cho các cuộc họp nhằm khuyến khích quyết định công bằng. Bây giờ là thời gian để phát triển các ứng dụng Nghị trực tuyến cung cấp các công cụ để tiến hành các cuộc họp thảo luận hiệu quả khi nhận được với nhau trong người là khó khăn và tốn kém.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Fiorella De Cindio
Information about summary graphic: 

e-Liberate online deliberation tool; Public Sphere Project