Công dân tiếp cận với các Mô phỏng

Pattern number within this pattern set: 
48
Alan Borning
University of Washington
Verbiage for pattern card: 

Mô phỏng có thể giúp làm sáng tỏ những hậu quả lâu dài của các quyết định công lớn về sử dụng đất, giao thông và môi trường. Công dân tiếp cận với các Mô phỏng có thể cung cấp khả năng mạnh mẽ để thông báo cho các cuộc thảo luận của cộng đồng, đặc biệt là nếu kết quả được trình bày bằng các chỉ số tương tự đã được sử dụng trong một dự án cộng đồng có sự tham gia và chỉ số công dân.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
UrbanSim