Bản Đồ ý nghĩa

Pattern number within this pattern set: 
47
Andy Dearden
Sheffield Hallam University
Scot Fletcher
Handspring design, Sheffield, UK
Categories: 
orientation
Categories: 
organization
Categories: 
engagement
Categories: 
resources
Themes: 
Research for Action
Themes: 
Education
Themes: 
Globalism and Localism
Themes: 
Policy
Themes: 
Social Critique
Themes: 
Community Action
Themes: 
Social Movement
Themes: 
Case Studies
Verbiage for pattern card: 

Để cải thiện thế giới, chúng ta phải hiểu rõ tình hình, làm nổi bật những yếu tố quan trọng, và giúp đỡ người khác để hiểu được vấn đề. Bản Đồ ý nghĩa có thể cung cấp một mục tiêu rõ ràng cho các thông tin có liên quan. Nhóm cần phải sử dụng nguồn lực của mình một cách cẩn thận để đạt được tác động tối đa. Họ cũng muốn giao tiếp quan tâm của họ và khuyến khích những người khác để hỗ trợ công việc của họ.

Pattern status: 
Released