Họp Mặt Lớn để thay đổi xã hội

Pattern number within this pattern set: 
32
Mary Reister
The Evergreen State College
Shari McCarthy
The Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Khi các nhóm làm việc về các vấn đề xã hội mà không cần học những gì các nhóm khác đang làm, cơ hội hợp tác bị mất. Tệ hơn, các nhóm cần được làm việc cùng nhau đôi khi tranh luận trên các điểm tốt. Đưa nhóm lại với nhau trong một sự kiện, ví dụ như một họp mặt lớn, như Diễn đàn Xã hội Thế giới thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về tầm cỡ của các vấn đề của thế giới. Nó cũng có thể khuyến khích sự hợp tác và sự lạc quan thận trọng.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Image: Reed Schuler
Information about summary graphic: 

Image: Reed Schuler