Chương trình công cộng

Pattern number within this pattern set: 
30
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Verbiage for pattern card: 

Các vấn đề nhận được "sự chú ý của công chúng" thay đổi đáng kể từ ngày này sang ngày cho chúng tôi ít thời gian để thực sự suy nghĩ về một vấn đề, trước khi một người có vị trí của nó. Ai quyết định những vấn đề quan trọng, những vấn đề đang nằm trong nghị trình công cộng? Chương trình công cộng nên được nhiều hơn các thiết lập về các vấn đề mà mọi người có trong đầu của họ tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi cần phải suy nghĩ về những vấn đề thuộc về Chương trình công cộng và những gì chúng ta có thể làm gì để đưa những vấn đề đó và giữ chúng ở đó.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Wikimedia Commons